(059) 842 48 94
gim3slupsk@poczta.onet.pl

Załącznik do Zarządzenia nr 11/2015
Dyrektora ZSO nr 2
w Słupsku

Regulamin
korzystania z darmowych podręczników
lub materiałów edukacyjnych

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych” zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a. zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu
do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b. tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,

c. postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika/podręczników lub materiałów edukacyjnych.

2. Podręczniki lub materiały edukacyjne udostępnia i przyjmuje ich zwrot biblioteka szkolna.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku,

2. Bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę funkcjonującą w ramach Szkoły,

3. Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Szkoły uprawnionego do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych,

4. Podręcznikach – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,

5. Materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną

6. Materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności,

7. Dotacji – należy przez to rozumieć dotację celową, o której mowa w art. 22a-e pkt 5 Ustawy
o systemie oświaty (Dz.U. z 2014r., poz.811)

8. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Słupsk

Rozdział II

Zadania biblioteki

1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2. Biblioteka nieodpłatnie:

a. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową lub elektroniczną

b. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną lub papierową

c. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zakupu (odkupienia) całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział III

Przyjęcie podręczników na stan szkoły

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki.

2. Podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły.

3. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

 

Rozdział IV

Udostępnianie zbiorów

§ 1

1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej gimnazjum w roku szkolnym 2015/16 lub później. Reforma wprowadzana jest etapami .

2. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego.

§ 2

1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia
15 września danego roku szkolnego.

2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 20 czerwca danego roku szkolnego lub w przypadku egzaminu poprawkowego do 30 sierpnia.

3. W przypadku braku zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych terminie określonym w niniejszym Regulaminie , szkoła może żądać od rodziców lub opiekunów ucznia pokrycia kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

5. Zwrot podręcznika warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, świadczącego
o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.

§ 4

Procedura wypożyczania podręczników.

1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy na podstawie stosownego protokołu , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu , pobiera z biblioteki podręczniki i materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

2. Po przekazaniu podręczników lub materiałów edukacyjnych uczniom , wychowawca ma obowiązek odebrać podpisane przez rodziców oświadczenia załącznik nr 2 do końca września i przekazać je do biblioteki.

3. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców , aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili nauczycielowi bibliotekarzowi.

§ 5

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, rezygnuje z nauki w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik(i) lub materiały edukacyjne.

2. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rozpoczyna naukę w szkole, korzysta z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych na zasadach ujętych niniejszym Regulaminem

3. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika(ów) lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział 5 niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V

Odpowiedzialność za udostępniane podręczniki

§ 1

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe obłożenie i użytkowanie książki(ek).

2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę (jeśli wcześniejsza uległa zniszczeniu), a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze, itp.) załącznik nr 3

§ 2

1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające dalsze ich wykorzystywanie.

2. Na żądanie nauczyciela biblioteki użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.


§ 3

1. Rodzic/opiekun prawny ucznia przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność materialną
za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców/prawnych opiekunów zwrotu/odkupienia podręcznika(ów) lub materiałów edukacyjnych. załącznik nr 6

3. Cena podręczników i materiałów edukacyjnych określana jest na podstawie publikacji określonej przez dane wydawnictwo ( do wglądu w bibliotece szkolnej).

4. W przypadku braku zwrotu/odkupienia podręcznika(ów) lub materiałów edukacyjnych szkoła może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. załącznik nr 4

Rozdział VI

1. Inwentaryzacja zasobów biblioteki podręczników wieloletnich odbywa się raz w roku, po rozliczeniu i zebraniu podręczników od uczniów poszczególnych klas .

2. Inwentaryzacje przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły .

3. Komisja do końca czerwca danego roku przedstawia Dyrektorowi sprawozdanie w celu uzupełnienia zbiorów. załącznik nr 5

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

1. Uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, nauczycielem biblioteki, a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

3. Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

4. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

Do pobrania:

Regulamin korzystania z darmowych podręczników wraz z załącznikami - format PDF