(059) 842 48 94
gim3slupsk@poczta.onet.pl

Klasa I a to pozaobwodowa klasa powołana w Gimnazjum nr 3  w Słupsku, objęta merytoryczną opieką II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku oraz Federacją Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych.

Oferta tej klasy została stworzona z myślą o uczniach szczególnie uzdolnionych, ambitnych i pracowitych, którzy w  kameralnej, życzliwej i tolerancyjnej atmosferze wraz z rówieśnikami o podobnych możliwościach mogliby rozwinąć swoje zainteresowania i zrealizować naukowe cele. Podstawowym założeniem funkcjonowania szkoły jest utworzenie optymalnego zespołu, mobilizującego do pomysłowości i inicjatywy, którego zaangażowanie przyniesie w efekcie wysokie osiągnięcia i ukształtuje wzorce wysoce moralnych zachowań. Poprzez stały, wypracowany według przyjaznych, ale i stanowczych  reguł system wymagań, pragniemy wpajać uczniom także zasady dobrego wychowania - ładu, porządku, punktualności i odpowiedzialności za siebie oraz innych.

Rekrutację uczniów przeprowadzamy na podstawie konkursu świadectw. Gwarantujemy przyjęcie uczniów z najwyższą średnią ocen uzyskanych w klasie szóstej szkoły podstawowej oraz laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych przynajmniej na szczeblu  wojewódzkim organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. Punktujemy również osiągnięcia dodatkowe, takie jak szczególne zaangażowanie w działalność charytatywną,  wysokie wyniki sportowe czy wybitne uzdolnienia artystyczne.

W celu zweryfikowania stopnia znajomości języków obcych przeprowadzamy pisemne sprawdziany uzdolnień uczniów, w wyniku którego zostają oni podzieleni na grupy pod względem zaawansowania.

Zgodnie z ustaleniami organizacyjno - programowymi, obowiązujący w tych klasach program nauczania został rozszerzony między innymi o zwiększoną liczbę godzin z języka angielskiego. Drugim obowiązkowym językiem w tej klasie jest język hiszpański, a w perspektywie także wprowadzenie zajęć  wprowadzających pojęcia z kultury krajów hiszpańskojęzycznych.

Ponadto oferujemy zajęcia pozalekcyjne, stymulujące rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów (koła przedmiotowe, zajęcia sportowe i artystyczne), indywidualizację toku kształcenia uczniów szczególnie uzdolnionych (po pierwszym roku nauki najzdolniejsi uczniowie mogą wystąpić  o realizację indywidualnego programu lub toku nauki), działalność charytatywną na rzecz środowiska lokalnego.