ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+ 48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Finał Małej Olimpiady Fizycznej „Tesla"

Lista osób zakwalifikowanych do Finału Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla Gimnazjalistów i Uczniów Szkół Podstawowych: Mała Olimpiada Fizyczna „Tesla"

 1. Paweł Bałbatun (I STO Słupsk),
 2. Wojciech Baran (S.P. nr 10 Słupsk),
 3. Natalia Basarab (Gimnazjum nr 2 Słupsk),
 4. Lucjan Gackowski (I STO Słupsk),
 5. Igor Grześ (II LO w Słupsku, gimnazjum),
 6. Piotr Jankowski (ZSP w Siemianicach),
 7. Jacek Kargul (S.P. nr 3 Słupsk),
 8. Jan Krupiniewicz (I STO Słupsk),
 9. Marcel Majocha (II STO Gdańsk),
 10. Julia Miłaszewska (S.P. nr 3 w Słupsku),
 11. Jędrzej Mordal (I STO Słupsk),
 12. Michał Oleksy (S.P. nr 10 Słupsk),
 13. Barbara Ożarek (S.P. nr 2 Słupsk),
 14. Jakub Paliwoda (S.P. nr 10 Słupsk),
 15. Wojciech Sopala (S.P. nr 8 Słupsk),
 16. Joanna Wietrzyńska (II LO w Słupsku, gimnazjum),
 17. Katarzyna Wietrzyńska (II LO w Słupsku, gimnazjum),
 18. Karolina Wojtkowiak (I STO Słupsk),
 19. Filip Wolski (S.P. nr 10 Słupsk),
 20. Paulina Małecka (I STO Słupsk),
 21. Krzysztof Korzeniewski (I STO Słupsk)

Pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział, natomiast Finalistów zapraszamy 5 kwietnia (piątek) o godzinie 14:30 do II LO w Słupsku, ul. Mickiewicza 32, sala 116.

Finał będzie trwał 1h zegarową.

Proszę zabrać ze sobą dokument tożsamości, kalkulator prosty, długopis.

Wyniki Finału Małej Olimpiady Fizycznej „Tesla"

Baner Tesla

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
dla Gimnazjalistów i Uczniów Szkół Podstawowych:
Mała Olimpiada Fizyczna „Tesla 2019"

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Laureaci:

 1. Marcel Majocha (95%) – II STO Gdańsk
 2. Igor Grześ (92%)- II LO, gimnazjum, opiekun p. Krzysztof Kaluga
 3. Paweł Bałbatun (89%)- I STO Słupsk, opiekun p. Grażyna Linder
 4. Piotr Jankowski (89%)- ZSP Siemianice, opiekun p. Sebastian Winsztal
 5. Jakub Paliwoda (80%)- S.P. 10 Słupsk, opiekun p. Danuta Ficek

Finaliści:

 1. Wojciech Sopala – S.P. 8 Słupsk, opiekun p. Anna Wojtas
 2. Jędrzej Mordal – I STO Słupsk, opiekun p. Grażyna Linder
 3. Lucjan Gackowski – I STO Słupsk, opiekun p. Grażyna Linder
 4. Jacek Kargul – S.P.3 Słupsk, opiekun p. Elżbieta Grzelak
 5. Natalia Basarab – G2 Słupsk, opiekun p. Elżbieta Grzelak
 6. Barbara Ożarek – S.P. 2 Słupsk
 7. 7.  Karolina Wojtkowiak - I STO Słupsk, opiekun p. Grażyna Linder
 8. Filip Wolski – S.P. 10 Słupsk, opiekun p. Danuta Ficek
 9. Joanna Wietrzyńska – II LO, gimnazjum, opiekun p. Krzysztof Kaluga
 10. Krzysztof Korzeniewski – I STO Słupsk, opiekun p. Grażyna Linder
 11. Paulina Małecka – I STO Słupsk, opiekun p. Grażyna Linder
 12. Julia Miłaszewska – S.P.3 Słupsk, opiekun p. Elżbieta Grzelak
 13. Michał Oleksy – S.P. 10 Słupsk, opiekun p. Danuta Ficek
 14. Katarzyna Wietrzyńska – II LO, gimnazjum, opiekun p. Krzysztof Kaluga
 15. Jan Krupiniewicz – I STO Słupsk, opiekun p. Grażyna Linder
 16. Wojciech Baran – S.P. 10 Słupsk, opiekun p. Danuta Ficek

Zakończenie Konkursu odbędzie się w poniedziałek 29 KWIETNIA 2019r. o godzinie 14:00 w sali Biologia (114) - po stronie liceum, na 1 piętrze (prosimy o wcześniejsze przybicie).

Mała Olimpiada Fizyczna „Tesla"

Regulamin

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla Gimnazjalistów i Uczniów Szkół Podstawowych:

Mała Olimpiada Fizyczna „Tesla"

 

Organizator:      

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. A. Mickiewicza w Słupsku.

PATRONAT HONOROWY:

Prezydent Miasta Słupska

Akademia Pomorska w Słupsku

Tesla Motors Berlin

 

I. Postanowienia ogólne.

Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im A. Mickiewicza w Słupsku, zwany dalej „Organizatorem".

Zadania będą oceniane przez Komisję Małej Olimpiady Fizycznej, zwaną dalej „Komisją".

Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

II. Cele konkursu:

Doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu nauk fizycznych wśród uczniów gimnazjów,

Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy oraz pogłębiania zainteresowań naukami ścisłymi,

Podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy fizycznej,

Motywowanie do nauki uczniów uzdolnionych,

Motywowanie nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami.

 

III. Uczestnicy Olimpiady

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjum oraz ostatnich klas szkół podstawowych zainteresowanych fizyką.

Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

 

IV. Komisja Małej Olimpiady Fizycznej

1. Członkami Komisji są osoby powołane przez Organizatora:

Przewodniczący,

członkowie.

 

V. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności

Tematyka zadań konkursowych wykracza poza program nauczania fizyki w gimnazjum i szkole podstawowej.

 

VI. Harmonogram Olimpiady.

Etap korespondencyjny trwa od 06 do 26 marca 2019r. Zadania do rozwiązania zostaną umieszczone na stronie www.lo2.slupsk.pl (zakładka Tesla).

Uczestnicy dostarczają rozwiązania zadań etapu korespondencyjnego w zamkniętej kopercie, do sekretariatu II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza, ul. Adama Mickiewicza 32; 76-200 Słupsk- osobiście lub drogą pocztową (z dopiskiem: „Mała Olimpiada Fizyczna Tesla”). W tej samej kopercie dostarczona powinna być zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do etapu finałowego - strona internetowa konkursu: www.lo2.slupsk.pl (zakładka Tesla)- do 02 kwietnia 2019r.

Etap finałowy odbędzie się 05 kwietnia 2019r.

VII. Organizacja konkursu.

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego, zgłaszają się wraz z opiekunami 05 kwietnia 2019r. (piątek, o godzinie 14.30, sala 116) w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza    w Słupsku przy ul. A. Mickiewicza 32. Uczniowie powinni mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, linijkę i przybory do pisania oraz kalkulator prosty. Etap finałowy składać się będzie z zadań otwartych oraz testu wyboru.

Wyniki końcowe konkursu zostaną ogłoszone 26 kwietnia 2019r., na stronie internetowej szkoły, a uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się 29 kwietnia 2019r.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

VIII. Regulamin części korespondencyjnej Olimpiady.

Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania otwarte. Treść zadań (oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych) podana zostanie na stronie internetowej konkursu: www. lo2.slupsk.pl (zakładka Tesla) od 06 marca 2019r.

Za każde zadanie otwarte można otrzymać maksymalnie 10 punktów.

Całkowicie poprawne rozwiązanie zadań uwzględniające inny tok rozumowania, niż podane w kryteriach rozwiązania jest oceniane maksymalną liczbą punktów.

Jeśli w rozwiązaniu uczeń popełnił i konsekwentnie używał błędnego wyniku do dalszych obliczeń, ale wykonane przez ucznia czynności są zgodne lub równoważne

z tymi, które należałoby wykonać przy rozwiązaniu bezbłędnym, to za niepoprawnie wykonaną czynność nie przyznajemy punktów, natomiast pozostałą część zadania punktujemy tak jakby błąd nie wystąpił.

Nie będą przyznawane punkty, jeśli uczeń zastosuje błędną metodę.

O przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (w wątpliwych przypadkach) decyduje
przewodniczący olimpiady.

 

IX. Przepisy końcowe

Opiekunowie prawni uczniów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu- podpisane zgody, pobrane wcześniej ze strony internetowej II LO, oddawane są wraz z rozwiązaniami zadań.

Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu

 

Pliki do pobrania: